Cistella ( )

Política d'enviaments

On enviem?

Tots els productes d' poden ser enviats en tota la península Ibèrica (Espanya i Portugal), a les Illes Balears i a Les Illes Canárias inclusivament. Per a qualsevol altre destí, si us plau, posin-se en contacte amb nosaltres per a poder facilitar-li més informació:

ENLLAÇ FORMULARI DE CONTACTE

Terminis d'enviament

Els terminis d'enviament  poden variar d'uns productes a uns altres depenent de les seves característiques. El termini mitjà per a productes amb stcok és d'entre 24 i 48 hores. La maquinària agrícola por variar segons campanya, i stock. Si algun dels nostres productes tingués una incidència, l'equip d' es posarà en contacte amb vostè per a resoldre-la.

Costos d'enviament

Els costos d'enviar es podran consultar en el moment que es genera la comanda, i aquest pot variar depenent de les seves característiques, pes i dimensions. El sistema fa un càlcul en funció del pes i del destí del producte.  

Embalatge

Cuidem el més possible l'expedició a fi de proporcionar la màxima qualitat del servei. Tots els productes s'envien en la seva caixa i embalatge original utilitzada pel fabricant.

Enviament sobre palet

En cas de productes de pes superior a 50 kg, o dimensions que ho requereixin, la caixa o bé la màquina, se sol fixar sobre palet. Això preserva amb major probabilitat la integritat durant les operacions de classificació i transport (del producte i de l'embalatge també) i evita que el producte es col·loqui a l'inrevés durant el transport. A més, després que hagi rebut el producte, resultarà més senzill el procés de desistiment i rescissió, ja que l'embalatge per a la devolució i el transport seran igualment segurs.

Descàrrega amb rampa hidràulica o moll de càrrega

A més, per als productes de pes superior a 50 kg, i dimensions que requereixin un palet, serà convenient disposar dels mitjans de gestió per a la seva correcta descàrrega.

Localitzar enviament

En enviar la mercaderia, s'enviarà un correu electrònic al client amb un enllaç per a localitzar la mercaderia. Controli el correu electrònic després de finalitzar la comanda.

Danys a mercaderia que procedeixin del transport

Malgrat la professionalitat de les empreses de transport contractades per agromizona el transport de mercaderia que contingui parts metàl·liques, components elèctriques o en general mercaderia d'elevat volum i pes comporta un risc de danys a aquesta mercaderia: sacsejades, bolcades, superposició d'embalums, xocs i tot el que pugui ocórrer, no es poden excloure a priori.

La normativa de referència sobre els danys de transport, Llei 15/2009 d'11 novembre del contracte de transport terrestre de mercaderia, estableix que: “L'acció per pèrdua o avaria dels béns objecte de la mudança s'extingeix si el destinatari no manifesta per escrit les seves reserves al portador o als seus auxiliars en el moment del lliurament o, en cas de pèrdues i avaries no aparents, dins dels set dies següents al del lliurament, descomptant diumenges i festius.”

Els recomanem per tant als nostres clients que comprovin que:

  • En el moment del lliurament, es trobin tots els embalums indicats en el seguiment;
  • Els diversos embalums estiguin íntegres i, en cas que sorgeixin dubtes respecte a la integritat de la mercaderia, exigeixin signar l'albarà de lliurament de la mercaderia posant observacions respecte a l'estat de lliurament dels embalums, en cas que les caixes arribin esquinçades, deformades, obertes, forçades etc. En aquest cas, és necessari exigir al transportista la possibilitat de signar amb reserva prou motivada en l'albarà de paper o bé en el digital, especificant l'opció “embalums danyats”. Les observacions que no continguin aquest detall resultaran generals i inútils a fi que l'empresa de transport reconegui els danys.

És necessari que el control de la mercaderia rebuda, és a dir controlar que la mercaderia estigui íntegra i completa de tots els accessoris de sèrie, es dugui a terme immediatament després del lliurament de la mercaderia, així que sigui possible assenyalar eventuals desperfectes al més aviat possible. És necessari que els possibles danys o desperfectes que es detectin, s'assenyalin a l'Empresa a través del servei d'assistència i que la documentació (descriptiva, fotogràfica o d'una altra naturalesa) s'enviï dins del termini màxim de cinc dies naturals perquè l'Empresa disposi d'un marge d'intervenció de 48 hores.