Cistella ( )

Dret de desistiment*

DRET DE DESISTIMENT (DIRECTIVA 2011/83/UE –Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre)

*Li recordem que aquest dret és aplicable en les compres realitzades dins de la Unió Europea.

Els clients particulars (o sigui les persones físiques que compren mercaderia per a finalitats no atribuïbles a la seva activitat professional, és a dir que finalitza la compra sense introduir el NIF de l'empresa en el formulari de compra en el nostre lloc  ) tenen dret a rescindir el contracte de compra, en cas de contracte subscrit a distància, per qualsevol motiu, sense donar explicació i sense penalització.

El dret s'aplica als productes comprats íntegrament, no és possible exercir aquest dret només per a parts de la mercaderia comprada en la mateixa transacció i inclou el reemborsament del sencer import de la transacció (despeses de transport d'anada inclosos, que quedaran a càrrec de ). El consumidor només haurà d'encarregar-se de les despeses de tornada de la mercaderia comprada.

Per a exercir el dret de desistiment, deurà vostè notificar-nos (FEMAC, Parc de Gardeny s/n Edifici H3, Planta Baixa, 25003 Lleida (Espanya) Tel. 973 224 921 – info@agromizona.com  ) la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca, com per exemple per carta enviada per correu postal o per correu electrònic.

Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.Té vostè així mateix l'opció d'emplenar i enviar electrònicament el model de formulari de desistiment o qualsevol altra declaració inequívoca a través del nostre lloc web www.agromizona.com. Si recorre a aquesta opció, li comunicarem sense demora per correu electrònic la recepció d'aquest desistiment.

 Model de formulari de desistiment

El codi de consum especifica que el consumidor només serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació dels mateixos diferent a la necessària per a establir la naturalesa, les característiques o el funcionament dels béns. A fi de limitar els danys en la caixa original, li aconsellem, quan sigui necessari, que la introdueixi en una segona caixa i que eviti posar etiquetes o cintes adhesives directament en la caixa original del producte. El client enviarà amb transportista propi la mercaderia a l'estructura logística de l'empresa proveïdora dins de 14 dies a partir de la comunicació de desistiment.Deurà vostè assumir el cost directe de devolució dels béns.

En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, inclosos les despeses de lliurament (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per la seva part d'una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se'ns informi de la seva decisió de desistir del contracte actual. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, tret que hi hagi vostè disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa a conseqüència del reemborsament. Podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució d'aquests, segons quina condició es compleixi primer.

Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini.

Desistiment & garantia:

Li recordem que en cas de dubtes o avaries del producte en els primers 14 dies a partir del lliurament del producte, el consumidor pot triar entre els dos drets a continuació:

Dret de desistiment– Garantia

El Dret de desistiment, detallat en el paràgraf anterior, que segons el Codi de Consum es pot exercir malgrat la motivació i que per consegüent implica que un transport (d'anada) estigui a càrrec del venedor i un transport (de tornada) a càrrec del consumidor.

La Garantia, que es pot exercir en un termini de 2 anys des de la compra del producte, en cas d'avaria d'un producte que el consumidor vulgui guardar i utilitzar, en lloc del dret de desistiment en els primers 14 dies. En aquest cas el consumidor té dret a sol·licitar i obtenir que el transport i l'organització del transport siguin a càrrec del venedor, tant per al transport de tornada del producte com per a la nova expedició del producte després de reposició o substitució (això no implicarà cap despesa per al consumidor).

Rescissió del proveïdor

FEMAC té la facultat de rescindir l'acord de venda dins de 30 dies des de la data de la comanda proporcionant al client una simple comunicació motivada

  1. en cas que no pogués despatxar la comanda per indisponibilitat, momentània també, del producte;
  2. en cas que sorgeixin motivacions per les quals resulti impossible complir la transacció en les normals condicions i procediments previstos.
  3. En aquests casos el client tindrà dret exclusivament a la devolució de l'eventual import pagat ja.